top of page

Çiller sistemləri

Çiller – fankoyl sistemləri (chiller-fancoil) bütün kondisionerləşdirmə sistemlərindən daxili və xarici blokları arasında freonun deyil, suyun (və ya donmayan mayenin) sirkulyasiya etməsi ilə fərqlənir. Suyu, mayenin soyudulması üçün nəzərdə tutulmuş çiller – soyuducu maşın soyudur. Çiller - buxarlandırıcısından soyudulan havanın deyil, suyun keçdiyi adi freon kondisionerdir. Bu su nasos stansiyasının köməkliyi ilə istilik izolyasiya edən boru kəmərləri sistemi ilə fankoyllara daxil olur. Fankoyllar kondisiyalaşdırılmış otaqlarda quraşdırılır və split-sistemlərin daxili bloklarının oynadığı rolu yerinə yetirilər. Çiller – fankoyl sistemləri ənənəvi multsplit və ya multizonal sistemlərlə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir: Üstünlüklər Geniş miqyaslılıq. Mərkəzi soyuducu maşının (çillerin) payına düşən fankoylların (yüklərin) sayı demək olar ki, yalnız onun səmərəliliyi ilə məhduddur. Minimum həcm və sahə. İri binanın kondisiyalaşdırma sistemi minimum həcm və sahə tutan yeganə çilleri ehtiva edə bilər. Kondisionerlərin xarici bloklarının olmaması hesabına fasadın xarici görünüşü saxlanılır. Çiller və fankoyllar arasındakı qeyri-məhdud məsafə. Trasların uzunluğu yüzlərlə metrə çata bilər, çünki maye halda olan istilik daşıyıcısının yüksək istilik tutumu zamanı trasın uzununa ölçən metrinin xüsusi itkisi qazla işləyən xladagentli sistemlərə nisbətən daha azdır. Kəlbətinin dəyəri. Çiller və fankoyllar arasındakı əlaqə üçün adi su borularından, bağlayıcı armaturdan və s. Istifadə edilir. Su borularının balanslaşdırılması, yəni ayrıca fankoyllar arasındakı təzyiqin və suyun axın sürətinin bərabərləşdirilməsi qazla doldurulmuş sistemlərə nisbətən daha asan və ucuz başa gəlir. Təhlükəsizlik. Potensial uçucu qazlar (qaz xladagenti) bir qayda olaraq açıq havada (damda və ya bilavasitə olaraq yerdə) quraşdırılmış çillerdə cəmləşiblər. Binanın içində boru kəlbətinin qəza etməsi su basma riski ilə məhduddur ki, bunu da avtomatik bağlayıcı armaturla azaltmaq mümkündür. Çatışmamazlıqlar Çiller-fankoyl sistemləri ventilyasiya sistemi deyil – onlar hər bir kondisiyalaşdırılmış otaqda havanı soyudurlar, amma havanın sirkulyasiyasına heç bir şəkildə təsir göstərə bilmirlər.   Amma axın qurğusunda quraşdırılan boru su soyuducusunun tətbiq edilməsi mümkündür. Bir çillerə həm boru su soyuducularının, həm də əlavə istilik axınlarını çıxaran müxtəlif növ daxili fankoylların birləşdirilməsi mümkündür. Çiller-fankoyl sistemləri sərf edilən elektrik enerjisinə görə qapaqlı sistemlərə nisbətən daha sərfəlidir, amma şübhəsiz ki, xladagentin dəyişkən sərfi olan sistemlərə (VRF) sərfəlilik baxımından uduzurlar. Amma VRF sistemlərin məhsuldarlığı məhduddur (bir neçə min kubmetrə kimi soyudulan otaqların həcmləri). Çillerlərin növləri ​ Quraşdırılmış hava kondensatoru və mərkəzdənqaçma ventilyatorlarla Çilleri  Quraşdırılmış hava kondensatoru və ox ventilyatorları ilə Çilleri  Davamlı hava kondensatoru ilə Çilleri  Ox ventilyatorları ilə davamlı hava kondensatoru   Müasir çillerlər geniş qüvvə diapazonunda – 5-dən 9000 kVt qədər buraxılırlar ki, bu da həm kiçik kottecləri, həm də çoxmərtəbəli binaları kondisiyalaşdırmağa imkan verir. Bütün çillerləri aşağıda əsas əlamətlərinə görə ayırmaq olar: Kondensatorun soyuma növünə görə - su və hava soyudulması ilə. Hava soyudulması məişət kondisionerlərindəki kimi yerinə yetirilir – kondensator ventilyatordan hava axını ilə doldurulur. Su soyudulması zamanı isə  kondensator axar su ilə soyudulur. İkinci üsul çillerin qabarit və dəyərini xeyli azaltmağa köməklik göstərir, amma axar suyun istifadəsini və ya qradirenlərin quraşdrılmasını tələb edir (dövriyyə su təchizatı sistemləri). Qızdırılma rejimi olduqda – istilik nasosu ilə (reversiv) və ya onsuz. İstilik nasosu olan modellər istilik daşıyıcısını yalnız soyutmur, eyni zamanda qızdırır. Konstruktiv icrası üzrə - quraşdırılmış və ya çıxarıla bilən kondensatorla. Hava soyudulması olan çillerlər monoblok (quraşdırılmış kondensatorla) və ya çıxarıla bilən kondensatorlu ola bilərlər. Birinci halda çiller yalnız nasos stansiyasından olan boru kəmərlərinin birləşdiyi avtonom soyutma maşınıdır. İkinci halda kondensator ayrıca blok şəklində yerinə yetirilir. Bu çillerin otağın içində yerləşdirilməsinə, kondensatorun isə dama çıxarılmasına imkan verir. Bu cür  həll çillerin xidmət göstərməsini asanlaşdırır və otağın içində olan stabil temperatur sayəsində onun etibarlılığını artırır. Bundan başqa, çillerin özünün və istilik daşıyıcısı olan bütün boru kəmərlərinin otağın daxilində olduğuna görə, donmayan mayenin istifadəsindən imtina etmək olar və istilik daşıyıcısı qismində sudan istifadə etmək olar, onu qış dövründə axıtmamaqla. Hava soyutması olan monoblok çillerlər ox və ya mərkəzdənqaçma ventilyatorlara malik ola bilərlər. Ox ventilyatorları ucuzdurlar, amma daha az hava təzyiqi yaradırlar. Buna görə də ox ventilyatoru olan çillerləri yalnız açıq yerlərdə - damda, binanın divarında və s. yerləşdirmək olar. Mərkəzdənqaçma ventilyatorlar daha güclü hava təzyiqi yaradırlar. Buna görə də, bu cür ventilyatorları olan çillerləri, çəpər və hava borusu vasitəsilə havanın çölə atılmasını təmin edərək, otaqların içində yerləşdirmək olar. Ənənəvi freon çillerlərdən başqa absorbsiya çillerləri də mövcuddur. Bu cür çillerlərdə freonun yerinə su və absorberdən istifadə edilir (bromid litium). Absorbsiya soyutmasının dövriyyəsi freon dövriyyəyə bənzəyir. İstiliyin buxarabənzər vəziyyətdən maye vəziyyətinə keçdiyi zaman onun xladagent vasitəsilə udulması effekti istifadə edilir.  Absorbsiya çillerlərinin iş prosesində bunlar baş verir: istiliyin xarici mənbəyinin təsiri altında (qaz odluğu, buxar və ya isti su) bromid litiumun qatılaşdırılmış məhlulundan kondensatora daşınan xladagent (su) buxarı ayrılır. Bura onlar buxarlandırıcıya daxil olan mayeyə kondensasiya olunurlar. Buxarlandırıcıda su buxarlanır, onun buxarları isə absorber tərindən udulur (bromid litiumun qatılaşdırılmış məhlulu). Sonra absorberin qarışdırılmış məhlulu qızır və bütün sikl yenidən təkrarlanır. İsti su və ya buxar absorbsiya çillerləri üçün enerji mənbəyidir. Buna görə də adətən onlar  istifadə olunan elektrik enerjisinə sərt məhdudiyyətlərin olduğu yerlərdə istifadə olunurlar. Enerjisaxlama texnologiyasının inkişaf etməməsi səbəbindən absorbsiya çillerləri Rusiyada geniş yayıla bilmədi. Bu cür çillerlər, bir qayda olaraq, işlənmiş texniki isti suda işləyirlər (“işlənmə”), amma Rusiyada, texnoloji sikl üzrə işlənmə yeni sikl üçün dərhal qazanxanaya verilir.   Nasos stansiyası Nasos stansiyası (və ya hidromodul) çiller və fankoyllar arasındakı istilik daşıyıcısının dövriyyəsini təmin edir. İstilik daşıyıcısı qismində su və ya qlikol əsasında donmayan mayedən (etilenqlikolun və ya propilenqlikolun 10%-40% məhlulu) istifadə edilir. Nasos stansiyasına daxildir: Dövriyyə nasosu. Mayenin verilmiş sərfində boru kəmərləri sistemində istilik daşıyıcısının lazımi təzyiqini təmin edir. Genişləndirmə bakı. İstilik daşıyıcısının temperatur genişlənməsinin / sıxılmasının kompensasiyası üçün zəruridir. Genişləndirmə bakı hərəkətli metal membran ilə iki hissəyə bölünən həcm formasında yerinə yetirilir. Bir tərəfində azot var, digər hissəsi isə istilik daşıyıcısı ilə birlikdə hidravlik sistemə qoşulur. İstilik daşıyıcısının temperaturu dəyişən zaman onun tutduğu həcm də dəyişir. Bu tərəddüdlər memebranın genişləndirmə bakındakı hərəkəti hesabına kompensasiya olunur. Bağlayıcı armatur (ventillər). Sistemin servis xidməti, istilik daşıyıcısının boşaldılması/doldurulması, havanın buraxılması və s. üçün lazımdır. Akkumulyasiyaedici bak. Saatdan və ya fəsildən asılı olaraq istilik yükü dəyişdiyindən, elə olur ki, çillerin soyuq istehsalı tələb olunduğundan xeyli çox olur. Belə hallarda çiller, yanaraq və sönərək qısa impulslarla işləyir. Kompressorun tez-tez işə düşməsi onun tez xarab olmasına və yararlılıq müddətinin xeyli azalmasına gətirib çıxarır. Bundan qacınmaq üçün sistemə bəzən akkumulyasiya edən bak yerləşdirirlər. Bu bakın həcmi mümkün istilik yüklərindən və sistemdə istilik daşıyıcısının sayından irəli gələrək hesablanır. Belə halda istilik daşıyıcısının yekun həcmi və istilik tutumu artır və bunun sayəsində kompressorun yandırılması və söndürülməsi arasındakı intervallar artır. İdarəetmə və müdafiə sistemi. Nasos stansiyasının işini idarə edir, onun işinin rejiminə nəzarət edir, təhlükəli vəziyyət yarandıqda işarə verir və sistemi söndürür (hidravlik sistemdə təzyiqin artması, istilik daşıyıcısının donması riskinin yaranması və s.)

Kömək lazımdır?

Dəstək verməyə hazırıq. Telefon və ya e-poçt ilə əlaqə saxlayın.

bottom of page